Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

formy-opodatkowania-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej-1

Chcąc otworzyć własną działalność gospodarczą należy się zastanowić nad bardzo istotną kwestią, jaką jest forma opodatkowania działalności. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej istnieją 4 możliwości opodatkowania.

 

    • opodatkowanieOpodatkowanie na zasadach ogólnych ta forma przyznawana jest automatycznie i nie trzeba jej zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Przychody i koszty z działalności należy wykazywać w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPIR). Jeżeli dochody z działalności przekraczają równowartość 1 200 000 Euro trzeba prowadzić księgo rachunkowe (pełna rachunkowość). W tej formie wyróżnia się dwie stawki podatku: 18 procent – dochód roczny sięgający do 85 528 zł i 32 procent od dochodu przekraczającego 85 528 zł.
    • Opodatkowanie według jednolitej stawki podatku, inaczej podatek liniowy – tę formę opodatkowania wybiera się podczas rejestracji do CEIDG-1. Podatek liniowy charakteryzuje się tym, że bez względu na wysokość osiąganego dochodu płaci się jedną stawkę podatku 19%. W przypadku wyboru tej formy nie ma kwoty wolnej od podatku oraz nie można korzystać z większości ulg podatkowych.
    • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro. Opodatkowaniu podlega jedynie przychód. Podatnik nie może odliczyć kosztów. Zobowiązany jest jednak do przechowywania dowodów zakupów, prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych.
    • Karta podatkowa z tej formy opodatkowania mogą korzystać nieliczni, którzy kwalifikują się do grupy ściśle określonych rodzajów działalności gospodarczych. Wielkość stawki podatku zależy od rodzaju działalności, liczby pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzimy działalność. W tej formie nie ma obowiązku prowadzenie KPiR, a wysokość podatku co miesiąc jest stała. Nie można jej pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, jedynie o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Co ważne, podatek płacimy niezależnie od osiąganych dochodów.